Dotacje

Poniżej prezentujemy programy wsparcia dla fotowoltaiki – podsumowanie i szczegółowe zasady.

1. Program AGROENERGIA
2. Program MÓJ PRĄD
3. Program ENERGIA PLUS
4. Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii


1. Program AGROENERGIA

Budżet:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 mln. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 mln. Zł

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania :

dotacja, pożyczka.
Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

Warunki dofinansowania

kwota pożyczki: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł,

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Oprocentowanie pożyczki:

na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,

Beneficjenci:

Wyłącznie rolnicy indywidualni.

Rodzaje przedsięwzięć:

- nowe źródła ciepła i energii elektrycznej
- zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

Szczegóły Programu


2. Program MÓJ PRĄD

Dla:

osób fizycznych

W terminie:

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
Program opracowany przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska, zakłada przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych inwestujących w domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW. Dofinansowanie ma być udostępniane w formie dotacji, której maksymalna wysokość wyniesie do 5 tys. zł na mikroinstalację i nie możne przekroczyć poziomu 50 proc. kosztu kwalifikowanego.

Szczegóły Programu


3. Program ENERGIA PLUS

Dla:

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Składanie wniosków w terminie:

od 01.03.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Formy dofinansowania:

pożyczka, dotacja

Zakres Programu:

jest bardzo szeroki, dotyczy:
- produkcji energii ze źródeł odnawialnych: przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji,
- inwestycji prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w ciągach produkcyjnych,
- ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery,
- poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw,
- obniżenia wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej,
- przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mających na celu poprawę efektywności energetycznej
- modernizacji/ rozbudowy sieci ciepłowniczych,
- energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. Szczegóły programu można znaleźć na: link pp energia plus z kryteriami

Szczegóły Programu


4. Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Ustawa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw 14.08.2019. Wkrótce wejdzie w życie.
 
Poniżej zamieszczamy najważniejsze dla branży fotowoltaiki postanowienia nowelizacji, przedstawione jako „wyciąg” z tekstu ustawy.
- nowa definicja Prosumenta, która definiuje:

„odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej".

- objęcie zakresem Ustawy:

„nowych kategorii odbiorców końcowych, w tym w szczególności przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii elektrycznej jako prosument energii odnawialnej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej".

- możliwość skorzystania z systemu opustów lub sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy:

„pozostawiony zostanie dotychczasowy obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, który nadal będzie spoczywał wyłącznie na sprzedawcy zobowiązanym, ale zaproponowano rozwiązanie umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji wybranemu przez wytwórcę podmiotowi innemu niż sprzedawca zobowiązany; podmioty te będą mogły sprzedawać tę energię albo jej nadwyżki na zasadach innych niż obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, a więc po ustalonej cenie, wybierając jednocześnie podmiot (sprzedawcę energii), który będzie dokonywał zakupu tych nadwyżek”.

- w razie braku porozumienia co do ceny z wybranym odbiorcą energii, ma zadziałać:

„obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, który nie będzie mógł odmówić świadczenia takich usług polegających na zakupie po cenie wskazanej w art. 41 ust. 8 ustawy o OZE” (po cenie odpowiadającej 100 proc. średniej ceny rynkowej z poprzedniego kwartału).

- system opustów a pomoc publiczna:

„system opustów jest neutralny z punktu widzenia pomocy publicznej, podobnie w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, ponieważ cena kształtowana jest rynkowo, zatem mechanizm sprzedaży pozostaje także neutralny”.

- umowy kompleksowe:

„pozostawiono obowiązek stosowania umów kompleksowych przez sprzedawców dokonujących „opustu”, celem ułatwienia dokonywania wzajemnych rozliczeń, ale wprowadzono unormowania zakładające obowiązek zawarcia odpowiednich umów między operatorami systemów dystrybucyjnych, a wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą energii, które mają umożliwić dokonywanie przez tego sprzedawcę rozliczenia energii elektrycznej w ramach instrumentu „opustu”.
oraz: „operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani niezwłocznie zawrzeć z wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą, umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany zawartych umów w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczeń, nie później jednak niż w terminie 21 dni od momentu złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy przez wybranego sprzedawcę”.

- terminy rozliczeń:

„rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy”.

- zasady zagospodarowania przestrzennego:

"plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikroinstalacji (...) również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji".

Ministerstwo ma opracować szczegółowe rozporządzenie w zakresie:
1) wymagania techniczne i eksploatacyjne w zakresie przyłączania mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym,
2) zasady dotyczące zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji oraz procedurę postępowania ze zgłoszeniem,
3) zakres, warunki i sposób bilansowania oraz prowadzenia rozliczeń z prosumentami energii odnawialnej,
4) zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej – biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej w bilansie energetycznym państwa, bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, ochronę interesów prosumentów energii odnawialnej, a także wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci”.

Pełny tekst ustawy
 

Nowości

Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, białeGniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, białe
Gniazda zasilające modułowe 16A 250V~ w standardzie 45x45mm, z uziemieniem, w...
Gniazdo 230V z uziemieniem bezśrubowe 1-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaczem, czerwoneGniazdo 230V z uziemieniem bezśrubowe 1-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaczem, czerwone
Gniazda zasilające 16A 250V~ w standardzie 45x45mm, z blokadą (DATA), z...
listwa zasilająca zarządzalna 8-gniazdlistwa zasilająca zarządzalna 8-gniazd
Listwa zasilająca 19” zarządzalna, umożliwiająca monitorowanie środowiska pracy...
Panel 19", 24xRJ45 UTP kat.6 (1U) niebieski PoE
Panel krosowy EmiterNet nieekranowany kat.6 szczególnie dedykowany w...
Gniazdo przemysłowe STP RJ45 kat. 6 keystone (110) czarne
Gniazdo przemysłowe STP RJ45 kat.6 keystone służy do budowy punktu abonenckiego...
obudowa natynkowa 2M głęboka
Obudowy natynkowe przeznaczone są do montażu osprzętu elektrycznego i...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Drodzy klienci W związku z epidemią, w trosce o...
03.07.2020
Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych...
02.03.2020