Dotacje

Poniżej prezentujemy programy wsparcia dla fotowoltaiki – podsumowanie i szczegółowe zasady.

1. Program AGROENERGIA
2. Program MÓJ PRĄD
3. Program ENERGIA PLUS
4. Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii


1. Program AGROENERGIA

Budżet:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 mln. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 mln. Zł

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania :

dotacja, pożyczka.
Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

Warunki dofinansowania

kwota pożyczki: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł,

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Oprocentowanie pożyczki:

na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,

Beneficjenci:

Wyłącznie rolnicy indywidualni.

Rodzaje przedsięwzięć:

- nowe źródła ciepła i energii elektrycznej
- zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

Szczegóły Programu


2. Program MÓJ PRĄD

Dla:

osób fizycznych

W terminie:

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
Program opracowany przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska, zakłada przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych inwestujących w domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW. Dofinansowanie ma być udostępniane w formie dotacji, której maksymalna wysokość wyniesie do 5 tys. zł na mikroinstalację i nie możne przekroczyć poziomu 50 proc. kosztu kwalifikowanego.

Szczegóły Programu


3. Program ENERGIA PLUS

Dla:

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Składanie wniosków w terminie:

od 01.03.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Formy dofinansowania:

pożyczka, dotacja

Zakres Programu:

jest bardzo szeroki, dotyczy:
- produkcji energii ze źródeł odnawialnych: przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji,
- inwestycji prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w ciągach produkcyjnych,
- ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery,
- poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw,
- obniżenia wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej,
- przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mających na celu poprawę efektywności energetycznej
- modernizacji/ rozbudowy sieci ciepłowniczych,
- energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. Szczegóły programu można znaleźć na: link pp energia plus z kryteriami

Szczegóły Programu


4. Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Ustawa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw 14.08.2019. Wkrótce wejdzie w życie.
 
Poniżej zamieszczamy najważniejsze dla branży fotowoltaiki postanowienia nowelizacji, przedstawione jako „wyciąg” z tekstu ustawy.
- nowa definicja Prosumenta, która definiuje:

„odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej".

- objęcie zakresem Ustawy:

„nowych kategorii odbiorców końcowych, w tym w szczególności przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii elektrycznej jako prosument energii odnawialnej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej".

- możliwość skorzystania z systemu opustów lub sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy:

„pozostawiony zostanie dotychczasowy obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, który nadal będzie spoczywał wyłącznie na sprzedawcy zobowiązanym, ale zaproponowano rozwiązanie umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji wybranemu przez wytwórcę podmiotowi innemu niż sprzedawca zobowiązany; podmioty te będą mogły sprzedawać tę energię albo jej nadwyżki na zasadach innych niż obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, a więc po ustalonej cenie, wybierając jednocześnie podmiot (sprzedawcę energii), który będzie dokonywał zakupu tych nadwyżek”.

- w razie braku porozumienia co do ceny z wybranym odbiorcą energii, ma zadziałać:

„obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, który nie będzie mógł odmówić świadczenia takich usług polegających na zakupie po cenie wskazanej w art. 41 ust. 8 ustawy o OZE” (po cenie odpowiadającej 100 proc. średniej ceny rynkowej z poprzedniego kwartału).

- system opustów a pomoc publiczna:

„system opustów jest neutralny z punktu widzenia pomocy publicznej, podobnie w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, ponieważ cena kształtowana jest rynkowo, zatem mechanizm sprzedaży pozostaje także neutralny”.

- umowy kompleksowe:

„pozostawiono obowiązek stosowania umów kompleksowych przez sprzedawców dokonujących „opustu”, celem ułatwienia dokonywania wzajemnych rozliczeń, ale wprowadzono unormowania zakładające obowiązek zawarcia odpowiednich umów między operatorami systemów dystrybucyjnych, a wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą energii, które mają umożliwić dokonywanie przez tego sprzedawcę rozliczenia energii elektrycznej w ramach instrumentu „opustu”.
oraz: „operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani niezwłocznie zawrzeć z wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą, umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany zawartych umów w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczeń, nie później jednak niż w terminie 21 dni od momentu złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy przez wybranego sprzedawcę”.

- terminy rozliczeń:

„rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy”.

- zasady zagospodarowania przestrzennego:

"plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikroinstalacji (...) również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji".

Ministerstwo ma opracować szczegółowe rozporządzenie w zakresie:
1) wymagania techniczne i eksploatacyjne w zakresie przyłączania mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym,
2) zasady dotyczące zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji oraz procedurę postępowania ze zgłoszeniem,
3) zakres, warunki i sposób bilansowania oraz prowadzenia rozliczeń z prosumentami energii odnawialnej,
4) zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej – biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej w bilansie energetycznym państwa, bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, ochronę interesów prosumentów energii odnawialnej, a także wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci”.

Pełny tekst ustawy
 

Nowości

Smart EMS
System zarządzania energią, którego głównym celem jest zwiększenie...
FOX ESSSeria FSeria SSeria T
Wiarygodna i stabilna marka, której można zaufać. FOX ESS to lata doświadczenia...
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły fotowoltaiczne i falownik....
Generator tonów do śledzenia kabli wyposażony jest w kompleksowe funkcje...
Sonda wzmacniacza umożliwia wyszukiwanie oraz śledzenie przewodów, kabli...
Lokalizator kabli Trend to wysokiej jakości sonda wzmacniacza i generator tonów...
Tester diagnostyczny NaviTEK NTTester diagnostyczny NaviTEK NT
NaviTEK NT firmy TREND Networks to podstawowa wersja testera z serii NaviTEK....
rozdzielnica EM-1_DCrozdzielnica EM-2_DCrozdzielnica EM-5_DCrozdzielnica EM-6_DCrozdzielnica EM-55_ACrozdzielnica EM-232_ACrozdzielnica EM-86_ACrozdzielnica EM-353_ACrozdzielnica EM-268_ACrozdzielnica EM-269_ACrozdzielnica EM-285_ACrozdzielnica EM-307_ACrozdzielnica EM-40_DCACrozdzielnica EM-90_DCACrozdzielnica EM-117_DCACrozdzielnica EM-92_DCACrozdzielnica EM-41_DCACrozdzielnica EM-154_DCACrozdzielnica EM-102_DCACrozdzielnica EM-214_DCAC
Rozdzielnice przyłączeniowe EMITER są kombinacją urządzeń różnych producentów....
WP-XXX/G8-108HWP-XXXBB/G8-108H
Wattpower to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokowydajnych...
zabezpieczenie FOX-S-BOX
Producent FoxESS prezentuje S-BOX, czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu. To...

Fotowoltaika

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów z fotowoltaiki.
 
Katalog produktów

 

Aktualności

Szanowni Państwo, chcieliśmy serdecznie...
24.01.2023
Stacje ładowania EV marki Solplanet, czyli...
16.05.2022